Kvalitet och miljö

KVALITET & MILJÖ

Kvalitet
Teckentrup GmbH är en av Europas största tillverkare av dörrar och portar. I Sverige sköts försäljning och distribution av Teckentrup Scandinavia AB som är Teckentrup GmbH´s helägda dotterbolag. För att Teckentrups kvalitetsarbete skall nå hela vägen från produktion och ut till dig när porten installeras, har vi ett program så att Teckentrups auktoriserade partners integreras i vårt kvalitetsarbete.

Miljö
För Teckentrup är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration och integrera miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Vi ska skydda miljön genom att förhindra eller minimera verksamhetens och produkternas påverkan på miljön.

Teckentrups miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten – miljöarbetet skall genomsyra hela verksamheten – från fabrik och ända ut till installation på byggarbetsplats. För att arbetet med miljöfrågor skall nå ända fram till slutkonsument, integrerar Teckentrup sina auktoriserade partners i miljöarbetet.

SundaHus är ett verktyg för att kunna göra medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel. Teckentrups portar finns registrerade i SundaHus

Byggvarubedömingen (BvB) är ett system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste fastighetsägarna att enas kring en standard och ett system. Tillsammans ställer vi krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu och för framtida generationer. Teckentrups dörrar finns registrerade i BvB.

FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, f.d. REPA-registret) ansvarar för återvinning av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som företag betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. Teckentrup tar sitt förpackningsansvar genom att vara anslutna till FTI.