Integritetspolicy

Integritetspolicy Teckentrup Scandinavia AB

Vi på Teckentrup Scandinavia AB värnar om din personliga integritet. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att skydda din personliga information är vi noga med att våra tekniska lösningar och rutiner ska vara så säkra som möjligt. För oss är det viktigt att du som kund, spekulant anställd eller samarbetspartner känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter som sker i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn, adresser, email-adress, telefonnummer, IP-adresser, foton och bilder.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Teckentrup Scandinavia AB, Täljstensvägen 2, 44361 Stenkullen, organisationsnummer 556638-7014 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är det Teckentrup Scandinavia´s ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt enligt tillämplig lagstiftning.

Insamling och behandling av personuppgifter
Behandling av personuppgifter inkluderar all hantering av personuppgifter, såsom t ex insamling, bearbetning, registrering, spridning och lagring. Teckentrup Scandinavia AB samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du via vår hemsida, e-post, telefon eller annat sätt anmäler intresse för någon av våra produkter och tjänster. Vi kan också få uppgifter från Bolagsverket, Skatteverket eller Kronofogden.

Vilka personuppgifter behandlas?

  1. Personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. de namn, titel, personnummer, efternamn, postadress, epost-adress, telefonnummer, identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer. Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt, betalningsuppgifter och köphistorik. Till personuppgifter räknas även uppgifter som lämnats i samband med kontakter som t ex vid reklamationsanmälan, vid teknisk support samt uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
  2. Personuppgifter som samlas in genom tekniska lösningar. När du använder vår webbsida eller till denna webbsida kopplade undersidor (åf-sidor/kampanjsidor etc.), registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen.
  3. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (dvs tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Teckentrup Scandinavia komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Ändamål
Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Teckentrup Scandinavia AB i syfte att:

  • kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig
  • kontakta dig
  • administrera intresseregister för någon av våra produkter och / eller tjänster.
  • hantera och administrera arbets- och praktikantansökningar
  • använda som underlag vid fakturering och bokföring, och för att kunna behandla din betalning
  • administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster

Personuppgifterna kan också användas i anonymt format för framtagande av statistik samt i kund- och marknadsundersökningar med syfte att förbättra och utveckla våra erbjudanden

Utlämning av uppgifter till annan part
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, t.ex. IT-system- leverantörer, analys- och kommunikationsföretag eller montörer som hanterar dina uppgifter för de ändamål som beskrivs enligt ovan. Teckentrup Scandinavia AB kommer inte under några omständigheter sälja, dela eller lämna vidare information annat än till ovan nämnda parter, om inte föreskriven lagstiftning kräver det, eller som ett direkt resultat av rättsliga åtgärder.

Informationsskydd
Teckentrup Scandinavia AB´s datorer och servrar förvaras i en säker miljö. Endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina uppgifter.

Lagring och gallring av personuppgifter
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Teckentrup Scandinavias rättsliga skyldigheter. Vi gallrar löpande alla uppgifter.

Rättelse, blockering och radering
Du som registrerad har rätt att en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Teckentrup Scandinavia AB registrerat och behandlar i sina register som rör dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ett samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter när vi inhämtat samtycke från dig för ett specifikt ändamål.

Din ansökan ska vara skriftlig, innehålla ditt personnummer, vara personligen signerad samt kunna styrkas med legitimation för att vi ska säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person.

Ändringar i integritetspolicyn
Integritetspolicyn ses över med jämna mellanrum. Om förändringarna är av sådan karaktär att lagen kräver det, kommer vi att kontakta dig för att få ditt samtycke för fortsatt behandling av dina personuppgifter.

Cookies
Om man besöker en hemsida så lagras en liten fil som innehåller information om hur besökaren använder hemsidan, en s.k. cookie. Detta kopplas inte ihop med personuppgifter.